Úvod pojištěníodpovědnosti

odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu

je pojištění, které zabezpečuje pojištěnému subjektu právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu způsobenou jinému v souvislosti s jeho činností nebo vztahem uvedeným v pojistné smlouvě (resp. uvedené v živnostenském listě nebo v obchodním rejstříku). Hradí se jak věcná škoda, tak i škoda na zdraví.

K základnímu pojištění obecné odpovědnosti je možno sjednat různá dodatková pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem - pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenu vadným výrobkem, který byl uveden do provozu. Za vadný výrobek se považuje také vadně provedená práce.
 • pojištění odpovědnosti za věci převzaté - jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.
 • pojištění odpovědnosti za věci užívané - jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá (např. na základě leasingové smlouvy).
 • pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců - jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech zaměstnanců, které si zaměstnanec běžně nosí do zaměstnání a jsou uloženy na místě k tomu určeném.
 • pojištění odpovědnosti za finanční škodu - jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na ušlém zisku a jinak než na zdraví, životě a věci.
 • pojištění odpovědnosti - náklady zdravotních pojišťoven - jedná se o pojištění náhrady oprávněných nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (pojistit lze i náklady zdravotních pojišťoven vynaložené ve prospěch třetí osoby, a nikoli jenom zaměstnance)
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené managementem společnosti - V ČR byl 1.1.2001 novelizován Obchodní zákoník a změny se dotkly odpovědnosti a ručení statutárních orgánů společnosti. Základním principem se po této novelizaci stalo pravidlo "kdo rozhoduje, ten odpovídá". Změny se týkají kromě představenstva také dozorčí rady v případech, kdy rozhodování spadá do její pravomoci nebo si právo rozhodování vyhradila. Zjednodušeně se v novele jedná o tyto nová pravidla:
  • obchodní vedení je výlučnou pravomocí statutárních orgánů - odpovědnost není možné přenést na valnou hromadu
  • představenstvo nebo jednatelé odpovídají za provedení změn ve společnosti dle zákona a jeho novel
  • orgány nesou důkazní břemeno za to, že rozhodovaly s péčí řádného hospodáře. Pokud důkazní břemeno neunesou, odpovídají společnosti za škodu
  • došlo ke zpřísnění zákazu konkurence
  • představenstvo i dozorčí rada ručí za závazky společnosti
  • dozorčí rada odpovídá i za škody, které vzniknou tím, že představenstvu zakáže určité jednání
  • ta ustanovení manažerské smlouvy, která snižují odpovědnost člena statutárního orgánu jsou podle zákona absolutně neplatná

Podnikatelská rizika není možné přenést na jinou osobu, proto je jedinou cestou jejich omezením toto pojištění.

 • pojištění profesní odpovědnosti - do této kategorie spadají všichni, kterým povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu nařizuje zákon. Tato povinnost se týká vybraných druhu povolání - např. advokáti, daňoví poradci, soudní znalci, architekti, exekutoři apod.