Úvod pojištěnímajetku

majetku

Pojištění majetku se sjednává pro případ jeho poškození, zničení, odcizení nebo ztráty. V rámci pojištění majetku se pojišťují věci nemovité a věci movité.

Základní typy majetkového pojištění:

  • živelní pojištění

jedná se o pojištění věci nebo souboru věcí pro případ poškození nebo zničení některým z dále uvedených rizik. Základními živelními riziky jsou: požár, výbuch, úder blesku a náraz letadla nebo jeho zřícení, pád stromů, stožárů. K základnímu pojištění je možno doplňkově sjednat pojištění, která se vztahují na poškození nebo zničení pojištěné věci povodní nebo záplavou, bouřlivým větrem nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřízením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením a vodou z vodovodního zařízení

  • pojištění pro případ odcizení

základním pojištěním pro případ odcizení je pojištění, které se vztahuje na odcizení pojištěné věci, k němuž došlo krádeží, při které pachatel překonal překážky chrání věc před odcizením nebo loupeží. Doplňkově lze sjednat pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení pojištěné věci - pojištění vandalismu

  • strojní pojištění

pojištění strojů se vztahuje na poškození nebo zničení stroje jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost

  • pojištění motorových vozidel

havarijní pojištění je pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla. K tomuto pojištění je na trhu nabídka doplňkového pojištění sedadel (úrazové pojištění osob přepravovaných motorovým vozidlem), pojištění zavazadel, pojištění předních skel, pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany řidiče aj.

  • pojištění skel

pojištění skel se vztahuje na takové poškození nebo zničení skel, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna

  • stavebně montážní pojištění

stavebně montážní pojištění je kombinací majetkového a odpovědnostního pojištění pro stavební nebo montážní díla v době od zahájení stavebních nebo montážních prací do předání ukončeného díla nebo jeho uvedení do provozu

  • pojištění přerušení provozu

koncepce pojištění vychází se skutečnosti, že dojde-li k přerušení nebo omezení provozu následkem živelní události, je podnik nadále zatěžován stálými náklady a vzniká nebezpeční ztráty zisku a konkurenceschopnosti. Uzavřením tohoto pojištění vzniká pojištěnému nárok na úhradu ušlého zisku z výrobní a obchodní činnosti a na náhradu fixních nákladů pro celý provoz, které musí vynakládat během doby, kdy je přerušen nebo omezen

  • pojištění elektroniky

jedná se o pojištění zařízení a přístrojů (např. PC, počítačové sítě, lékařské přístroje aj.) proti všem rizikům

  • pojištění přepravy

přepravní pojištění je pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při její dopravě. Pojištění se vztahuje na pojistné události od chvíle nákladu pojištěné věci až po její vyložení.

Na pojistném trhu je ještě mnoho dalších specifických pojištění, která Vám v budoucnu rádi představíme. Je to například pojištění výstav a veletrhů atd.