Úvod pojištění autpovinné ručení

povinné ručení

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA
(dále jen „povinné ručení“)

Definice povinného ručení:
Povinné ručení je povinně smluvní pojištění vozidel na dálnici, silnici, místní komunikaci u účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná. Dnem 1.6.2008 nabývá účinnosti zákon č. 137/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Dochází ke změně způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Zrušuje se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad o pojištění zůstává dle § 2 písm. k) zákona pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem. Doklady o pojištění odpovědnosti vydané do 31.5.2008 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008.

Prokazování existence pojištění odpovědnosti:

 • 1) od 1.6.2008 do 31.12.2008 – pojištění odpovědnosti je možno prokazovat oběma způsoby,
  tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný)
 • 2) od 1.1.2009 - pojištění odpovědnosti je možno prokázat pouze zelenou kartou.
  Akceptovatelná je pouze originální verze zelené karty, kdy údaje jsou řádně vyplněná výpočetní
  technikou, strojem či rukou (tzn.v provedení zelený podklad, černý oboustranný tisk – na líci
  informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo pojistné smlouvy, pojistníkovi a
  pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti zelené karty formou uvedení jmen a adres
  jednotlivých členských kanceláří), opatřená podpisy a razítkem.


Pojištění se vztahuje:

 • na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě

Pojistné:

 • každý se rok k 1.1. navyšuje u většiny pojistitelů
 • od 1.6.2008 došlo vzhledem k novele k parciálnímu navýšení pojistného u všech pojišťoven v souvislosti s navýšením minimálních limitů plnění škody na majetku 35 mil. a škody na zdraví 35mil.

Pojistná rizika:

 • škoda na zdraví nebo usmrcením (dále jen „škoda na zdraví“)
 • škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci (dále jen „věcná škoda“)
 • škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (dále jen „věcná škoda“)
 • škoda, která má povahu ušlého zisku (dále jen „věcná škoda“)
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků dle výše uvedených pojistných rizik

Limity plnění:

 • limitem plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojišťovny z jedné škodné události
 • dohodnutý limit je vždy uveden v pojistné smlouvě zvlášť pro škodu na zdraví, zvlášť úhrnně pro věcnou škodu a ušlý zisk a zvlášť pro náklady spojené s právním zastoupením
 • škoda na zdraví > limit pojištění se vztahuje zvlášť na každého poškozeného a zahrnuje i náhradu nákladů spojených s léčením
 • věcná škoda a ušlý zisk > limit pojištění se vztahuje úhrnně na všechny nároky všech poškozených

Předmět pojištění:

tuzemské vozidlo silničního druhu:

 • motocykl
 • tříkolka nebo čtyřkolka
 • osobní automobil
 • autobus, trolejbus
 • nákladní automobil
 • speciální automobil
 • tahač
 • přípojné vozidlo
 • návěs
 • traktor
 • pracovní stroj samojízdný
 • pracovní stroj přípojný
 • jednonápravový traktor s přívěsem

Územní platnost:

 • Česká republika a státy, jejichž seznam stanoví Ministerstvo financí vyhláškou
 • státy jsou definovány na zadní části zelené karty

Doklady, které musí klient obdržet spolu s pojistnou smlouvou:

doklad o pojištění _ od 1.6.2008 se nevydává, platnost stávajících dokladů končí na území ČR dle zákona k 31.12.2008

 • zelenou kartu

Doba trvání pojištění:

 • krátkodobě: nejméně 1 měsíc
 • na jeden pojistný rok (doba určitá)
 • na jeden pojistný rok s automatickou prolongací (doba neurčitá)

Placení pojistné smlouvy:

 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Pojistník:
Pojistnou smlouvu je povinen uzavřít vlastník nebo spoluvlastník nebo řidič cizozemského vozidla.

 • fyzická osoba na RČ
 • fyzická osoba podnikající na IČO
 • právnická osoba

Vlastník vozidla:

 • leasingová společnost
 • nebo může být odlišný od pojistníka (jiná právnická nebo fyzická osoba)

Výjimky z pojištění odpovědnosti:
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle daného zákona nemá

 • řidič cizozemského vozidla, je-li držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě nebo vozidla, jehož  pojištění na území ČR je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu
 • složka Integrovaného záchranného systému pro vozidlo s právem přednosti jízdy, včetně jejich přípojných vozidel, nevyužívané k podnikání a zařazené do okresního požárního poplachového plánu
 • bezpečnostní informační služba pro svoje provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie ČR pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, vozidla útvarů služby kriminální policie a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce

Ukončení pojistné smlouvy:

 • dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla
 • dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat
 • dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel
 • odcizením vozidla
 • uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno
 • výpovědí 6 týdnů před výročním dnem
 • výpovědí do dvou měsíců po uzavření smlouvy
 • nastala-li pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím odpadl
 • vypovědět do 30 dnů po doručení sdělení pojistitele o převodu uzavřené PS na jiného pojistitele
     

Pojišťovny (nejčastěji používané):

 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • Generali Pojišťovna, a.s.
 • Triglav pojišťovna, a.s.
 • Česká Podnikatelská Pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot pojišťovna, a.s.

Jednotlivé pojišťovny se liší:

 • výši sazby za druh vozidla
 • lLimity plnění
 • přirážkou za področní placení
 • asistenčními službami poskytovanými zdarma k povinnému ručení
 • servisem klientů (bezplatné nebo placené telefonní linky)
 • likvidací pojistných událostí
 • ostatní podrobnější rozlišení jsou uvedena v tabulce „Porovnání povinného ručení jednotlivých pojišťoven“.

Česká kancelář pojistitelů
Česká kancelář pojistitelů (dále jen „ČKP“), se sídlem Štefánikova 248/32, Praha 5, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „zákon“) dne 30. července 1999 jako, profesní organizace pojistitelů, kterým bylo uděleno Ministerstvem financí ČR povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
ČKP mimo jiné:

 • provozuje hraniční pojištění
 • spravuje hraniční pojištění
 • vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti
 • podílí se na předcházení škodám v silničním provozu
 • spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti
 • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod

Hraniční pojištění
Řidič cizozemského vozidla, s výjimkou řidiče, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, a s výjimkou řidiče, jehož pojištění odpovědnosti na území ČR je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, je povinen uzavřít s Kanceláří pojistitelů pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla na území ČR. Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území, nejméně však na dobu 15 dnů.

Garanční fond
Garanční fond spravuje Kancelář pojistitelů a tvoří se z příspěvků pojistitelů a z pojistného za hraniční pojištění.
Z garančního fondu se plní v případě:

 • škody na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba (věcná škoda je vyloučena, podmínkou je šetření Policie ČR)
 • škody způsobené provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti
 • škody způsobené provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna u pojistitelem který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu
 • škody způsobené provozem cizozemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním pojištěním
 • škody způsobené provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění

Z garančního fondu se neplní v případě:

 • nehradí se věcná škoda, pokud nepřesahuje částku 5.000 Kč


BONUSY
Od 1.1.2000 se přiznává bezeškodní průběh na povinné ručení tzv. bonus. Jedná se o slevu na pojistném za jízdu bez nehody. Bonus se počítá vždy za uplynutých 12 měsíců a u jednotlivých pojišťoven se liší procentuelně tzn. že za 12 měsíců může klient obdržet bonus ve výši 5 –10%.
Bonusy:

 • jdou převést z jednoho vozidla na druhé (nebo-li z jedné SPZ na jinou SPZ)
 • převádí se pouze z jedné osoby v rámci jednoho RČ nebo mezi manželi (Allianz), (tzn. že např. nelze převést bonus z kamaráda na kamaráda, nebo z otce na syna, apod.)
 • některé pojišťovny převádějí bonusy i mezi právnickými osobami
 • mezi jednotlivými pojistiteli se převádí
 • do pojišťovny musí být doložen vždy originál, nemá-li klient originál je potřeba vypsat Čestné prohlášení, které je platné 1 měsíc od počátku pojistné smlouvy (tzn.,že nedoloží-li klient originál Potvrzení o bezeškodním průběhu na pojišťovnu do jednoho měsíce, ztrácí nárok na bonus, který mu byl přiznán na základě tohoto Čestného prohlášení)
 • prozatím si pojišťovny nekontrolují stav bezeškodního průběhu nových klientů u předchozího pojistitele
 • některé pojišťovny již uplatňují i malusy, což jsou přirážky za škodní průběh klienta

Ostatní podrobnější rozlišení Vám rádi sdělíme při našem osobním setkání viz. kontakt na osobního finančního poradce