Úvod pojištěnímajetku

majetku

Některé z našich věcí  pro nás mají velký význam a jejich poškození či odcizení nám může způsobit vážné následky. Proto by měl každý myslet na to, jak svůj majetek co nejlépe ochránit.

Jaký majetek může pojištění ochránit?

 • domácnosti a stavby
 • nemovitosti
 • rekreační objekty
 • vozidla
 • zavazadla při cestování
 • a další

Obecný popis pojištění majetku občanů a odpovědnosti za škodu

Pojištění nemovitostí

Předmětem pojištění jsou

 • rodinné domy
 • rekreační domy: objekty, které nejsou trvale obývány, to jsou zejména chalupy a chaty
 • bytové domy: převážně více než 3 bytové jednotky
 • bytové jednotky: u bytů v osobním vlastnictví, lze použít k vinkulaci u úvěrů a hypoték

Pojistit lze i rozestavěné stavby, hospodářské budovy patřící k pojištěné hlavní budově, garáže, kůlny, bazény, skleníky, altány, ploty, chodníky… Pojištění poskytuje pojistnou ochranu majitelům a uživatelům nemovitostí.

Chrání před těmito druhy rizik:

Živelné škody:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla nebo jeho části
 • povodeň, záplava
 • vichřice, krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • vodovodní škody
 • přetlak nebo zamrznutí vody
 • vystoupnutí vody z odpadního potrubí
 • náraz vozidla nebo jeho nákladu
 • rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly
 • kouř
 • rozbití skla z jiných příčin než jsou výše uvedeny
 • zranění vlastníka nemovitosti nebo blízké osoby v souvislosti s živelnou škodou na domě

Odcizení

 • krádež vloupáním
 • loupež

Úmyslné poškození nebo zničení věci

 • zjištěný pachatel
 • nezjištěný pachatel

Pojištění nemovitostí v sobě často zahrnuje i krytí nákladů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí

 • opatření k odvrácení bezprostředně hrozící škody
 • zmírnění následků pojistné události
 • odklizení poškozené nebo zničené věci
 • vysušení nebo vyčištění pojištěných staveb
 • následné škody na pojištěné věci
 • úklid a úprava pozemku postiženého živelnou pojistnou událostí
 • úschovu zachráněného majetku
 • úhradu náhradního ubytování

Jednotlivé pojišťovny se od sebe odlišují

 • rozsahem a možnostmi výběru pojištěných rizik
 • výší spoluúčasti pojištěného na škodě
 • různými typy slev
 • způsobem výpočtu pojistné částky
 • výší limitů pojistných částek
 • navyšováním pojistného a pojistných částek vlivem inflace (indexace) a tzv. podpojištěním

K pojištění nemovitostí lze také sjednat pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, majetku a ušlém zisku jiné osoby způsobené provozem pojištěné nemovitosti.

 

Pojištění domácnosti

Základní druh pojištění majetku občanů. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Produkt je určen k ochraně všech věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a které slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb jejích členů. Pojišťovny poskytují pomoc, když na pojištěných věcech vznikne škoda v důsledku živelné škody, odcizení, vandalismu.

Rozsah pojištěných rizik je obdobný jako u pojištění nemovitosti, navíc jsou pojištěna i rizika jako např.:

 • voda z akvária
 • přepětí v elektrické síti
 • atmosférické srážky
 • pojišťovny plní i v případě krytí nákladů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí

 

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění je právní vztah, tj. odpovědnost za škodu, který vzniká podle zákona jako důsledek jednání (konání nebo opomenutí), popřípadě právního postavení (vztahu) pojištěného. Tento druh pojištění pomáhá pojištěnému plnit závazky k náhradě škody, které mohou být velmi vysoké (např. pobyt na ARO – cca 1 500 000 Kč)

Zahrnuje často i právní pomoc a hradí i náklady právních řízení.

Plní za škody:

 • na zdraví
 • na věci
 • a jiné škody (finanční – např. ušlý zisk)

Dva typy pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
 • způsobeno: psem, zvířaty, vytopení sousedů, požár od žehličky, nehoda zaviněná chodcem nebo cyklistou...
 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
 • odpovědnost stavebníka, odpovědnost občana pomáhajícího pojištěnému při stavební činnosti, pomáhajícím zabraňovat následkům pojistné události, odpovědnost z údržby chodníků...

Jsou specifikovány činnosti, ne které se toto pojištění nevztahuje (viz. výluky ve VPP)

 

Pokud máte zájem, vyplňte kontaktní formulář a do několika dnů se Vám ozve náš osobní finanční poradce.

E-mail: osobni.finance@pms.cz