Úvod osobživotní pojištění

životní pojištění

Rozlišujeme tyto typy životního pojištění seřazené dle výhodnosti pro klienta:

Rizikové životní pojištění (RŽP)

Rizikové životní pojištění přináší jistotu, že případná událost nebude pro naše blízké představovat dvojnásobné neštěstí v podobě finančních problémů.
Rizikové životní pojištění je pojištění bez tvorby kapitálové hodnoty – veškeré zaplacené pojistné je použito ke krytí pojistného rizika. Díky tomu jsou pojistné částky tohoto pojištění výrazně vyšší než u pojistek, které kombinují pojištění a kapitálovou složku. Máme tak možnost zabezpečit svou rodinu vysokou pojistnou částkou za relativně nízké pojistné.
RŽP není výhodné jen pro zajištění rodiny, ale hodí se i k pojištění úvěru, půjček a investic. Pojistku je možné tzv. vinkulovat ve prospěch finančního ústavu, u něhož je půjčka. V případě smrti pojišťovna vyplatí peníze bance a úvěr splatí. U některých typů půjček banky životní pojistku standardně vyžadují.
Na trhu existují různé varianty. Například varianta, u které každý rok klesá výše pojistné částky podle délky trvání. Díky tomu vyjde pojistka levněji – pojistné se totiž u této varianty platí jen 2/3 pojistné doby (např. 7 let u pojistky sjednané na 10 let).
U jiné varianty je doba trvání rovna splácení úvěru, úvěrové pojištění může být sjednáno pouze s osobou, které byl úvěr poskytnut. V případě smrti v době trvání pojištění je vyplacena pojistná částka ve výši nesplaceného zůstatku úvěru, včetně úroků a poplatků, nejvýše však do výše sjednané pojistné částky.
Výhody pojištění:   za pojistné ve výši několika stokorun měsíčně můžete být chráněni milionovou pojistnou částkou

Investiční životní pojištění (IŽP)

Investiční životní pojištění je moderním investičním produktem, u kterého klient rozhoduje o tom, jakým způsobem budou jím vložené peníze investovány.

Tento produkt úspěšně vstoupil na český pojistný trh díky své transparentnosti, flexibilitě a možnosti daňových úlev. Klade si za cíl finančně zabezpečit klienta pro důchodový věk.

Umožňuje:

 • zachovat si i v důchodovém věku životní úroveň, na kterou jsme zvyklí, popřípadě si ji vylepšit
 • klient si může zvolit optimální pojistnou ochranu pro případ smrti a tu průběžně přizpůsobovat svým aktuálním potřebám
 • klient si určuje, do kterých fondů bude pojistné rozděleno a v jakém poměru
 • volí si míru možných výnosů a rizika, která jsou pro něj nejpřijatelnější¨

Může zvolit:

 • bezpečný fond, který investuje pouze do státních a podnikových dluhopisů, kde je sice menší výnosnost, ale také minimální riziko ztráty
 • fond, který může dosáhnout vyšších výnosů, je však rizikovější

Investiční strategii lze v průběhu trvání smlouvy měnit a podle vlastního uvážení tak průběžně reagovat na měnící se situaci na finančních trzích. Stejně tak má klient možnost reagovat na vlastní finanční situaci, která se v průběhu trvání pojištění může vyvíjet – má možnost zvyšovat či snižovat výši takto investovaných prostředků, anebo kdykoliv vložit mimořádní pojistné.

IŽP se zpravidla uzavírá na dlouhou dobu. V okamžiku uzavření pojistné smlouvy nemůže nikdo odhadnout, jaké potřeby a jaké možnosti bude mít třeba za 10 let. Proto je tento typ pojištění konstruován tak, aby mohla být konkrétní pojistná smlouva přizpůsobena potřebám klienta nejen v okamžiku uzavření, ale také v průběhu pojistné doby. Hlavní pojištění se sjednává pro případ smrti nebo dožití.

V případě smrti je vyplacena sjednaná pojistná částka plus kapitálová hodnota ke dni, kdy společnost tuto pojistnou událost zaregistrovala. Nebyla-li sjednaná pojistná částka, je vyplacena pouze kapitálová hodnota k danému dni.

V případě dožití je vyplacena kapitálová hodnota pojištění. Její výše je dána úspěšností investice, to znamená, že její výše není nijak garantována. Klient platí pojistné, za které jsou nakupovány jednotky podílových fondů v jím určeném poměru. Tyto jednotky jsou investovány a zhodnocovány na finančních trzích.

Při sjednávání pojistné částky je třeba klienta upozornit, že pokud si sjedná maximální pojistnou částku a její výši po celou dobu trvání pojištění nezmění, bude kapitálová hodnota vyplacená na konci pojištění nízká. Z akumulačních podílových jednotek se strhává částka uvedená v sazebníku na krytí rizika smrti, na investice zbývá méně. Je nutné, aby si klient uvědomil a rozhodl, nakolik chce být pojištěn a nakolik chce investovat. To je také výhodou investičního životního pojištění. 

Další výhodou jsou také možná připojištění, o které lze pojistnou ochranu rozšířit. Pojistné za riziková připojištění není možné odečíst od daňového základu.

Investiční životní pojištění také umožňuje:

 • kdykoliv zvýšit kapitálovou hodnotu pojištění zaplacením mimořádného pojistného
 • možnost zvýšit či snížit běžné pojistné
 • možnost měnit alokaci, čili převod z jednoho fondu do druhého

Investiční životní pojištění udělalo významný krok směrem k informovanosti klienta a zprůhlednění investičního pojištění, kdy víme, kolik se strhává za riziko smrti. Tak víme, kolik přesně platíme za pojistnou ochranu.

 

Kapitálové životní pojištění (KŽP)

Životní pojištění vnáší do života příjemný pocit finanční jistoty. Ačkoliv není příliš obvyklé uvažovat o událostech, které nastanou až za mnoho let, nebo o tragických událostech, které život provázejí, je dobré si uvědomit, že i ony k životu patří.
Životní pojištění nám pomůže vytvořit si do budoucna dostatečnou finanční rezervu, kterou můžeme využít libovolným způsobem, např. jako pravidelný doplňkový příjem k svému budoucímu starobnímu důchodu nebo k realizaci nápadů, o kterých již dlouho přemýšlíme. Také nám pomůže zajistit své blízké pro případ nenadálého úmrtí a ochránit je tak před existenčními těžkostmi, ve kterých by se mohla rodina ocitnout. 

Výhody:

 • jistota pro rodinu, finanční rezerva a ochrana pro naše nejbližší
 • daňové zvýhodnění
 • volitelnost pojistné částky, měla by být dvoj až trojnásobek ročního příjmu
 • dynamizace, postupným zvyšováním pojistné částky můžeme reagovat na inflaci
 • jistota v případě plné invalidity (po dvou letech) máte právo na zproštění od placení pojistného
 • kombinovatelnost, můžeme jej výhodně propojit s volitelnými připojištěními
 • mimořádné vklady a výběry
 • možnost přerušení placení

Nevýhody:

 • nízká likvidita peněz mimo rámec vytýčený v pojistné smlouvě
 • daňová odečitatelná položka je podmíněna výplatou naspořených peněz nejdříve ve věku 60 let

Na trhu existuje celá řada pojistných produktů v rámci životního pojištění. U většiny variant bude v případě dožití se konce pojistné doby vyplacena základní pojistná částka navýšená o podíly na výnosech z hospodaření, u variabilních produktů je vyplacena kapitálová hodnota pojištění. Jiná varianta umožňuje plnění až trojnásobku základní pojistné částky v případě úmrtí pojištěného, kde jde o maximální zajištění rodiny. Vždy záleží na potřebách klienta, lze mu „ušít“ životní pojištění a eventuelní připojištění přímo na míru.
Není jednoduché rozdělit všechny v produkty v pojištění. Jednoduše máme na trhu kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění, které klientovi nevytváří žádnou rezervu a slouží pouze k zajištění. Kapitálové životní pojištění můžeme ještě dále rozlišit na klasické a flexibilní.

Říká se, že český pojišťovací trh je zatím stále v počátečním stadiu vývoje a potrvá, než doženeme trhy v sousedních evropských zemích. Jedním z klíčových bodů je důvěra občanů, která se nezíská přes noc. Proto bychom se měli také zaměřit na vzdělání, profesní kvalifikaci a profesionalitu při komunikaci s klientem.

Důchodové životní pojištění (DŽP)

Prognózy do roku 2030 ukazují, jak se mění poměr aktivních obyvatel, kteří vytvářejí prostředky na pokrytí důchodu, vůči ostatnímu obyvatelstvu. Stát nebude mít dostatek prostředků na zajištění klidného stáří nás všech. Důchodové pojištění představuje vytvoření finančních zdrojů na zasloužený odpočinek a snaží se nám pokrýt rizika ztráty. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění se můžeme rozhodnout pro jednorázové plnění v případě dožití pojistné smlouvy nebo doživotní výplata sjednaného důchodu nebo garantovaná výplata po dobu 5, 10 až 20 let. V případě úmrtí pojištěného je oprávněné osobě vráceno zaplacené pojistné. U základní varianty důchodového pojištění se nemusí většinou zkoumat zdravotní stav klienta. Lze připojistit zproštění od placení v případě plného invalidního důchodu, a po splnění všech podmínek je daňově odečitatelné. Důchodové pojištění nám zajišťuje pravidelnou výplatu důchodu po celou dobu našeho života od předem sjednaného věku. Vzhledem k poklesu TÚM se ho nyní využívá spíše ve skupinovém pojištění, které platí zaměstnavatel svým zaměstnancům. I tento produkt umožňuje sjednat různá připojištění, nejčastěji úrazové.

 

Připojištění

Životní pojištění (investiční, kapitálové, důchodové) většinou v sobě zahrnuje jednak pojistnou ochranu Vašich nejbližších v případě Vašeho úmrtí a jako druhou část obsahuje kapitálovou, nebo investiční složku do sjednaného věku. Pokud si toto pojištění sjednáte minimálně do 60 let věku, je možné platby za toto pojištění odečíst od daňového základu až do výše 12 000,- Kč ročně. K tomuto pojištění je ve většině případů možné sjednat další připojištění. 

Jedná se zejména o:

 • úrazové připojištění, jak Vaší osoby, tak i dětí
 • připojištění pro případ onemocnění vážnou chorobou
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • pojištění pro případ pobytu v nemocnici z důvodu nemoci nebo úrazu

 

Pokud máte zájem, vyplňte kontaktní formulář a do několika dnů se Vám ozve náš osobní finanční poradce.

E-mail : osobni.finance@pms.cz