Úvod osobdůchodové pojištění

penzijní připojištění

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření. Díky státním příspěvkům a dosahovaným výnosům je penzijní připojištění zajímavé spoření. Skutečným přínosem penzijního připojištění není pouze spoření jako takové, ale především řešení budoucích potřeb po odchodu z aktivního zaměstnání. Je to jeden ze způsobů, jak nejvýhodněji zajistit další příjmy osoby tak, aby nedošlo ke snížení životní úrovně v době odchodu do důchodu. Zásadní změny v penzijním připojištění nastaly od 1.1.2000, kdy vstoupila v platnost novela zákona o penzijním připojištění.

Tyto změny jsou pro účel zajištění doplňkového příjmu v důchodu velmi podstatné:

Změna výše státního příspěvku

Výše státního příspěvku je 30 - 50 % z částky, kterou klient spoří tj. 50 – 150 Kč/měsíčně. Po celou dobu trvání penzijního připojištění je státní příspěvek ve stejné výši, tj. od 3 roku je zvýšen o 25 %.

Výše státního příspěvku ke vkladům účastníka penzijního připojištění:
             
            

Měsíční příspěvek účastníka

Měsíční příspěvek od státu

100 – 199 Kč

50 Kč + 40% z částky nad 100 Kč

200 – 299 Kč

90 Kč + 30% z částky nad 200 Kč

300 – 399 Kč

120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč

400 – 499 Kč

140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč

500 Kč a více

150 Kč

Daňová úleva pro zaměstnavatele

 • v případě příspěvku zaměstnavatele, je příspěvek daňovým nákladem zaměstnavatele, a to do výše 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení
 • pro zaměstnance je příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele osvobozený od daně z příjmu, a to až do výše 5 % z vyměřovacího základu zvýhodnění odvodů na sociální a zdravotní pojištění
 • pro zaměstnavatele osvobození ve výši 35 %
 • pro zaměstnance osvobození ve výši 12,5 %
 • příspěvek na penz. připojištění je z hlediska úlev pro zaměstnavatele výhodnější než zvýšení mzdy

Úprava podmínek vzniku nároku na výplatu naspořených fin. prostředků

 • minimální pojištěná doba u starobní penze se prodlužuje na 60 měsíců
 • zvýšení věkové hranice pro vznik nároku na starobní penzi z 50 na 60 let (nebo přiznání starobního důchodu, týká se i předčasného důchodu)

Charakteristiky penzijního připojištění

Princip penzijního připojištění spočívá v tom, že klient v produktivním věku dle svých možností odkládá určitou část svých
příjmů do budoucnosti, stát k této částce přidá patřičnou část státního příspěvku a s těmito penězi fond hospodaří. Navíc klient získá z vlastních vkladů a za připsaný státní příspěvek výnosy z hospodaření penzijního fondu.

Tyto prostředky nejsou navíc průběžně daněny, ale daní se až při výběru naspořených finančních prostředků.

U penzijních fondů nejsou žádné vstupní ani výstupní poplatky. Klient může v průběhu trvání penzijního připojištění v případě
nespokojenosti přecházet z fondu do fondu podle výsledků jejich hospodaření.

Státní příspěvek je přiznáván za měsíc, ve kterém klient uhradil měsíční příspěvek. Penzijní fond žádá čtvrtletně Ministerstvo  financí o státní příspěvek. K příspěvku zaměstnavatele státní příspěvek není – je daňová úleva. Státní příspěvek nelze připisovat zpětně.
   
Typy penzí:

 • výsluhová
 • pozůstalostní
 • invalidní

Principy každého penzijního fondu jsou zachyceny v jeho statutu a penzijním plánu, rozdíly mezi fondy jsou zejména:

 • v jejich renomovanosti a stabilitě, ty jsou zárukou bezpečnosti vkladů klienta
 • v jejich výsledcích hospodaření, jak jsou schopni zhodnotit prostředky klienta

Podmínky vzniku nároků penzí a výplaty penzí:

 • u každého fondu jsou tyto podmínky přesně stanoveny v penzijním plánu

Výpočet zajištění klienta v důchodu vychází:

 • z jeho věku při odchodu do důchodu
 • z toho, jak velký doplňkový příjem chce ke svému starobnímu důchodu mít. U klientů, kteří budou odcházet za více jak 
  10 let do důchodu, je třeba počítat že výše státního důchodu se bude pohybovat okolo 30% průměrné hrubé mzdy. 
  Státní důchod včetně příjmů z penzijního připojištění by se tedy měl pohyboval mezi 40-50% hrubé mzdy
 • klient může v případě nároku na starobní penzi zažádat buď o výplatu doživotní penze (dle podmínek stanovených v penzijním plánu) nebo o jednorázovou  výplatu
 • po řádném ukončení smlouvy o penzijním připojištění si může klient založit novou smlouvu o penz. připojištění (vždy jen 
  jedna smlouva o PP)
 • pro výpočet předpokládané částky z penz. připojištění je používáno tabulek, kde se vyčte konkrétní hodnota zůstatku při 
  předpokládaném výnosu

 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ   

 

OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

Investice

Přirozenou aktivitou moderního člověka žijícího v tržním prostředí je starost o své finance. Přání, potřeby, životní rizika a možnosti každého z nás jsou vysoce individuální. Téměř každý se zajímá, jakým způsobem nejlépe zhodnocovat své úspory, jak nejlépe financovat zlepšení své bytové situace, jak nejvýhodněji zabezpečit svoji rodinu a zajistit životní standard v důchodu. K tomu nám mohou sloužit investice do investičních fondů. Je to v současné době jedna z nejrozšířenějších forem zhodnocování finančních prostředků.

Investiční fondy se dělí:

 • uzavřené podílové fondy, u kterých je možné výnos podílových listů zpeněžit pouze prostřednictvím jejich prodeje především na veřejných trzích /burza, RM – Systém/
 • otevřené podílové fondy, u kterých je správce povinen odkoupit od podílníka podílové listy za aktuální cenu odpovídající čistému obchodnímu jmění fondu připadajícího na jen podílový list 

 
Otevřené podílové fondy (OPF)

Jsou zřizovány investičními společnostmi a fungují na jednoduchém principu. Investor si koupí podle výše investované částky od správce fondu, investiční společnosti, odpovídající počet podílových listů, které představují podíl na majetku ve fondu.

Peníze klientů podílníků jsou uloženy na oddělených účtech v bance, která plní úlohu depozitáře. Depozitář průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem a statutem fondu. Podle úspěšnosti a investiční strategie fondu roste nebo klesá cena podílového listu. Hodnota majetku ve fondech kolísá podle toho, jak kolísá hodnota nakoupených cenných papírů.

Správce fondu má následující povinnosti:

 • kdykoli od podílníka odkoupit zpět podílové listy / nejpozději do 30 dnů od podání žádosti a za aktuální cenu PL
 • zveřejňovat cenu PL minimálně jedenkrát týdně /většina fondů zveřejňuje cenu každý den/
 • umožnit podílníkům přístup k aktuálním informacím o fondu 

Otevřené podílové fondy rozdělujeme na:

 • OPF peněžního trhu jsou fondy trvale investující na peněžním trhu nebo trhu dluhopisů. Prostředky fondu jsou ukládány  především do krátkodobých úrokových a diskontovaných nástrojů mezibankovního trhu, pokladničních poukázek, krátkodobých  státních cenných papírů, ale i dluhopisů, do jejichž splatnosti zbývá méně než 1 rok.Tato investice je spojena s minimálním  rizikem, výnosy bývají o něco málo vyšší něž inflace a kopírují vývoj mezibankovních úrokových sazeb. Proto jsou určeny pro  konzervativní investory s investičním horizontem 6 měsíců až 1 rok.
 • Obligační /dluhopisové/ OPF trvale investují na trhu dluhopisů a doplňkové investice do akcí nesmí překročit 10% aktiv fondu. Kurz PL může v krátkých časových úsecích kolísat. je to dáno tím, že ve svém portfoliu mají cenné papíry se splatností          přesahující 1 rok, jejichž hodnota je citlivější na vývoj úrokových sazeb. Fondy zaměřené na státní dluhopisy vyspělých zemí       mají nižší riziko i výnos, než fondy zaměřené na podnikové /korporátní/ dluhopisy. Doporučený investiční horizont jsou 2 – 3 roky.
 • Akciové OPF investují na akciovém trhu minimálně 66% aktiv fondu. Tyto fondy jsou nejrizikovější, ale s potenciálně nejvyšším výnosem. Je to dáno velkou volatilitou /kolísavostí/ akciových trhů, kterou je možné kompenzovat dlouhodobým investičním horizontem, minimálně 5 let. Jsou tedy vhodné pro dlouhodobé investice a agresivněji zaměřené investory. Počítají se skutečností, že po určitou dobu muže být výnos i záporný.
 • Smíšené /balancované/OPF investují do různých aktiv na různých trzích. Nemusí mít žádné limity pro podíl akcií, nebo dluhopisů v portfoliu. Z hlediska výnosu a rizika leží mezi akciovými a obligačními fondy. Jsou vhodné pro investory, kteří mohou investovat jen do jednoho fondu, ale nehodí se k vytváření investičního portfolia, protože podílník nemůže ovlivnit podíl akcií, dluhopisů a dalších instrumentů v majetku fondu. Výnosy mohou kolísat, investiční horizont jsou minimálně 3 roky.
 • OPF fondů, fondy investující minimálně 66% svých aktiv do PL nebo akcií jiných fondů. Rizikový profil závisí na typu fondu  v portfoliu, ale většinou se pohybuje mezi balancovanými a akciovými fondy. Minimální investiční horizont je 3 – 5 let. Příliš se nehodí pro tvorbu individuálních inv. portfolií.  
 • Zajištěné OPF zaručují jistotu zajištění investice a možnost využití potenciálu finančních trhů. Správce fondu investuje přibližně 90% aktiv do dluhopisů s pevným výnosem, vysokým ratingem a pevným datem splatnosti. Tímto je bezpečně zajištěna vratnost vložené investice v období splatnosti fondu. Se zbývajícími finančními prostředky fond uzavře na finančním trhu obchod, jehož obsahem je výměna pevného budoucího výnosu za potenciálně vyšší budoucí výnos a proto je možné až násobení původní investice.  Jsou vhodné pro konzervativní investory, jejichž prioritou je návratnost investované částky i v případě poklesu finančních trhů. Potenciál zhodnocení je přibližně mezi výnosy fondu peněžního trhu a fondy dluhopisovými. Nevýhodou může být nižší likvidita. V případě předčasného prodeje podílových listů před dobou splatnosti fondu končí zajištění. 

Cílem finančního poradenství v oblasti investic je přimět klienta k zamyšlení nad časovým rozdělením investičních cílů na ktkodobé a dlouhodobé:

 •  krátkodobé investiční cíle                        

dovolená, vybavení domácnosti, nákup automobilu

 • dlouhodobé investiční cíle                        

věno pro děti, finance na studium pro děti, nákup rodinného domu, zajištění finanční nezávislosti

 

Investování formou OPF přináší klientům následující výhody:

 • krátkodobé investice                              

vyšší zhodnocení než standardní bankovní produkty

 • dlouhodobá investice                             

vytvoření finanční rezervy do budoucna, možnost dosáhnout nezávislosti

 • po 6 měsících fyzická osoba osvobozena od placení daně ze zisku

Mnozí z nás mohou dosáhnout finanční nezávislosti, ale většina si to neuvědomuje, popř. tomu nevěří. Z ekonomického pohledu není finančně nezávislý nikdo, kdo nemá odpovídající, na práci zcela nezávislé příjmy z investic. Klient, který vydělává 1 milion Kč ročně, ale ani zlomek příjmů nepochází z investic, je méně finančně nezávislý, než klient, který vydělává průměrnou mzdu a vlastní aktiva ve formě investic produkující příjem 100 tisíc korun ročně. Z investičního hlediska je třeba si uvědomit, že pečovat o peníze je stejně důležité, jako je vydělávat. Čas pracuje silně proti každému, kdo se nerozhodne dostatečně brzy. Konkrétní příklad je zajištění finanční renty v důchodovém věku.

 

Pokud máte zájem, vyplňte kontaktní formulář a do několika dnů se Vám ozve náš osobní finanční poradce.

E-mail : osobni.finance@pms.cz